, ,

Publicat l’Eix 13, guia de l’exemplaritat

#13Exemplaritat

Eixos 13 consisteix en un recull d’accions relacionades amb el bon fer de les entitats de Plataforma Educativa, basat en normes bàsiques per la lluita contra la corrupció. Deriva de la prevenció de riscos de caràcter penal (Compliance penal), és a dir, és un recull de normes i actes que s’han de realitzar per l’entitat i les persones que tenen relació amb ella, a fi d’evitar la perpetració de delictes penal que comportin responsabilitat tant per les entitats de PE com per la persona que realitza l’acte. Així mateix, va lligat a què les entitats de PE se sustenten sobre la base d’uns principis de qualitat, professionalitat i excel·lència, que fan necessari que en tots els actes que es realitzen es caracteritzin per l’honradesa.

#13Exemplaritat

Eixos 13 constitueix un protocol d’actuació on es concreten les pautes adients, i té com a objecte i finalitat establir pautes d’actuació i documentació per evitar el risc de corrupció, i inclou els models i protocols per evitar-la.

El responsable de vetllar pel compliment és el Comitè de Compliance de Plataforma Educativa, com a òrgan de supervisió i control del compliment normatiu en matèria de prevenció de riscos penals.

A fi d’evitar determinats riscos penals, Eixos 13 inclou 4 llibres:
1. Llibre de regals: es basa en recollir tots aquells obsequis rebuts o fets per les entitats de PE, amb indicació de qui l’ha fet, el valor aproximat, la data, i la finalitat que se’n fa, entre d’altres. A Eixos 13 es recull un seguit de prohibicions pel que fa als regals, límits, etc, a fi de no incórrer en cap tipus delictiu.
2. Llibre d’indemnitzacions per raó del servei: inclou despeses per desplaçaments, assistència a cursos, viatges, manutenció i allotjament, i es plasmen els límits i les prohibicions.
3. Llibre de reunions: es basa en recollir totes aquelles reunions, entrevistes, visites, trucades, amb clients, proveïdors, o alts càrrecs de l’administració pública, a fi d’evitar tipus delictius com ara el tràfic d’influències.
4. Llibre d’incompatibilitats, conflicte d’interessos: s intenta evitar la presa de decisions per part de persones directives respecte d’aquelles operacions amb entitats amb les quals hi estiguin vinculades d’una forma o una altra.

Amb aquest llibre no només s’intenta evitar la perpetració de riscos penals, sinó que s’aconsegueix donar transparència a les accions dutes a terme en el si de les entitats de PE, actuant sempre des de l’ètica professional i el bon fer.

Consulta’l aquí.

,

“Cal treballar perquè el desplegament de l’acció social estigui guiat per la reflexió ètica”

En vistes a la propera presentació de l’actualitzat codi ètic que han signat les entitats en xarxa de Plataforma Educativa,  entrevistem a la Mònica Canela, presidenta de l’Espai de Reflexió Ètica en Serveis d’Intervenció Social. 


La Mònica Canela Piqué, suma gairebé 20 anys d’experiència treballant en diferents àmbits del Tercer Sector. Va començar fent d’educadora en un CRAE de la seva ciutat natal, Lleida. Després va ser educadora a diferents CRAES fins a arribar a dirigir-ne un.

La Mònica també ha estat psicòloga de l’equip tècnic d’un Centre d’Acollida i coordinadora tècnica de diferents serveis de Fundació Resilis i de Fundació ASTRES. A dia d’avui, és coordinadora tècnica de l’EdAF de la Fundació Infància i Família.

Paral·lelament a tota aquesta activitat, des de l’any 2005, és la responsable de Qualitat de totes les organitzacions de la xarxa d’entitats de Plataforma Educativa i és, ara en parlarem, la responsable de la Comissió d’ètica de la xarxa d’entitats des de l’any 2008.

 

 


El dia a dia de la intervenció social és complex. Quins creus que són els principals reptes pel que fa a la dimensió ètica en la nostra professió?

El repte més important en el meu parer és partir de la premissa de considerar l’ètica com a capacitat de triar entre diverses opcions a escollir a l’hora d’obrar. Aquest “tria” implica una llibertat per escollir entre un camí o un altre, i hi fa partícip el principi d’autonomia.

En l’ètica contemporània hi ha dos valors que es consideren molt importants: el respecte a l’autonomia de les persones i la necessitat de diàleg. I, en intervenció social, l’autonomia entra en conflicte directe amb la nostra professió per la dificultat de saber fins a quin grau es pot intervenir per no interferir en l’autonomia de l’individu.

 

Són conceptes cabdals! Per això cal un espai, per pensar-los?

I per posar-los en pràctica en una dimensió que dona sentit a tota reflexió: l’ètica.

 

I li calen espais, a l’ètica?

Calen espais per treballar perquè el desplegament de l’acció social estigui guiat per la reflexió ètica, sí. En aquest sentit, l’Espai de Reflexió en Ètica en Serveis d’intervenció Social (ERESS) procura que el dia a dia en la intervenció social que s’enfoqui des d’una perspectiva ètica.  Això vol dir que és un lloc per facilitar l’anàlisi i l’assessorament en la presa de decisions, generar coneixement i donar orientacions per a la intervenció.

 

“A l’espai de reflexió ètica s’ofereix una eina consultiva propera i fàcilment accessible davant casos o situacions que generin conflicte”

 

Coneixement de causa, bones actituds i bones pràctiques, vaja.  I a qui va dirigit?

A les persones que participen en la intervenció social, siguin professionals, persones destinatàries del servei o associacions, institucions i altres persones que participen en el servei.

A l’espai de reflexió ètica s’ofereix una eina consultiva propera i fàcilment accessible davant casos o situacions que generin conflicte, tenint en compte el parer dels afectats, és clar.

 

I això com es fa?

Bàsicament es fa promovent la sensibilització i la formació en valors ètics a les nostres entitats i serveis. També en fomentant i difonent bones pràctiques professionals i organitzatives amb  protocols, criteris i recomanacions en el nostre Codi ètic. Col·laborant en l’educació sobre l’ètica i difonent l’idea de la necessitat de fer una pràctica responsable en els serveis.

 

Déu ni do! És evident, així, la necessitat d’un espai com aquest en les organitzacions socials

 

I tant! Un Espai de Reflexió ètica és necessari  en totes les organitzacions, i més quan treballem amb i per a les persones, quan entenem l’ètica com a conjunt de principis i regles generals, necessaris per a la llibertat i l’autonomia humana  a l’hora de prendre decisions que afecten a les persones amb les i per les que treballem.

Quan es treballa amb i per les persones, la llibertat i l’autonomia són pilars bàsics de treball, i en ocasions poden entrar en conflicte situacions en les que es marca una línia molt fina entre el que vol l’altre i el que creiem que és un bé per les persones, des del punt de vista professional.

 

Com ho han de fer els diferents serveis per adreçar-se a vosaltres?

Qualsevol persona que considera que es troba davant un conflicte ètic a la feina (treballador, beneficiari o client), ja sigui extern o intern a la organització,  pot fer-nos arribar una consulta, queixa o suggeriment sobre temes d’ètica a la Comissió d’ètica. Per fer-ho caldrà fer arribar un correu electrònic a la Coordinació de la Comissió a l’adreça: etica@plataformaeducativa.org. Si es tracta de personal intern pot utilitzar com a base el formulari F-Proposta de casos per poder explicar concretament la situació exposada.

 

“Les entitats socials que unim esforços sota la denominació Plataforma Educativa tenim llarga tradició en la implantació d’una cultura ètica professional”.

 

Plataforma Educativa, les 9 entitats en xarxa, han signat un renovat codi ètic. En què ha consistit la vostra feina? Ens fas 5 cèntims d’aquest document i les seves implicacions deontològiques en el dia a dia de la feina que desenvolupen les diferents entitats?

Les entitats socials que unim esforços sota la denominació Plataforma Educativa tenim llarga tradició en la implantació d’una cultura ètica professional. Tant és així que ja des del 2008, ens vam posar en contacte amb l’observatori d’ètica aplicada a la intervenció social de la Fundació Campus Arnau d’Escala, per obtenir assessorament per confeccionar el codi ètic de les nostres entitats. Arrel d’aquest assessorament es va crear una comissió interna amb l’objectiu d’elaborar el nostre Codi Ètic.

Vamb estar gairebé un any per elaborar el Codi Ètic, amb l’ajuda de l’assessorament del coordinador tècnic de l’observatori d’ètica aplicada a la intervenció social (Sr. Joan Canimas), obtenint-ne la primera versió al gener del 2010.

 

I com és que se n’ha fet una actualització?

Amb l’entrada en vigor de la reforma del codi penal del 2010 i posterior de 2015 que inclou la nova responsabilitat penal de les persones jurídiques, hem de fer un pas endavant i incloure dins la nostra ètica professional no només totes aquelles conductes d’especial importància en el nostre dia a dia ( el compromís social, la transparència, la protecció de les dades de caràcter personal i intimitat, consentiment informat, la protecció dels infants i joves i l’ètica en la relació entre les persones), sinó també totes aquelles que es corresponen amb l’ètica en l’actuació diària de la pròpia persona jurídica.

 

I això vol dir…

Parlem de les responsabilitats pròpies com a ens amb personalitat jurídica i subjecte a dret i en particular les que deriven de tots aquells comportaments per evitar els tipus penals dels que es deriva responsabilitat penal de les persones jurídiques.

 

Aquesta nova reforma del codi penal, provoca que es faci una segona revisió del Codi ètic, doncs, vinculant estretament la deontologia amb la responsabilitat tipificada per llei.

Exactament. I així ho vam fer  l’any passat, amb la col·laboració de Judilex S.L. Una revisió s’ha que finalitzat aquest 2019, amb la creació de la segona versió del nostre Codi Ètic, introduint, també, un canal de denúncia del conducte reglamentari a l’òrgan de compliance a l’e-mail: compliance@judilex.eu

 

Esperem conèixer aquesta actualització del codi ètic i de compliance properament, oi?

Sí! Serà dijous vinent, 28 de febrer a les 12h al  CaixaFòrum de Girona. Hem organitzat una jornada que comptarà amb una taula rodona d’experts, dinamitzada pel director de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la UdG i acabarà amb la presentació d’aquesta versió actualitzada del codi ètic que ens fa il·lusió poder explicar i compartir amb tots vosaltres.