Fundació Infància i Família

Atenció a la infància i a la família

Fundació Infància i Família neix amb l’objectiu de garantir el dret dels infants a tenir una família i una llar on créixer, sigui la pròpia o aliena, en acolliment o adopció.
Actualment, oferim serveis a famílies, promoció de l’acolliment, la igualtat i els drets de la dona i el treball comunitari.

Contacta amb
Fundació Infància i FamíliaC/ Mare de Déu de la Salut, 37 17006 – Girona

C/ Casp, 172 4rt A  08013 – Barcelona

Girona: Tel: 972 40 00 40

Barcelona: Tel: 93 231 00 89

Qui som

Col·laboradors

Què fem

Programa de famílies col.laboradores

L’objectiu general del programa és poder establir estades temporals en períodes de vacances i caps de setmana a infants i adolescents que viuen a un Centre residencial d’Acció Educativa (CRAE), i que necessiten complementar el seu procés educatiu amb un model de relació afectiva diferent al que els ofereix el centre, com pot ser una família. És un programa que es destina a infants que acostumen a tenir més de 9 anys.

Servei d’acolliment familiar

El servei d’acolliments té l’objectiu de trobar famílies per a infants i adolescents que han estat separats de la seva família per un motiu o un altre, per un temps determinat.

En aquest sentit el projecte desenvolupa els següents objectius:

  • Promoció i difusió de l’acolliment i sensibilització de la societat catalana.
  • Estudi i estimació de la idoneïtat de les famílies que han fet la sol·licitud.
  • Disposar i gestionar la borsa de famílies acollidores.
  • Formació a les famílies que s’estan valorant i valorades.
  • Seguiment i suport professionals a les famílies que han constituït un acolliment i als infants acollits.
  • Preparació a les famílies i infants en el moment de finalització de l’acolliment, suport i recolzament en el procés d’acomiadament i el dol.

Tal i com hi ha diversitat de models familiars, també es contempla la possibilitat de realitzar diferents tipus d’acolliment, en funció  de les necessitat de l’infant i de la família valorada.

Amb la nova llei 14/2010 de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, es proposen dos tipus d’acolliment en família aliena: simple i permanent.

Dintre aquests dos tipus hi ha diferents maneres d’acollir que promocionem des de la nostra fundació:

a) L’acolliment d’urgència i diagnòstic. L’acolliment simple s’esdevé mentre es valora la situació de l’infant i l’evolució de la família, i la millor orientació de futur per l’infant. La durada d’aquest tipus d’acolliment volta els 6 mesos, quan es finalitza l’estudi i s’emet la proposta. En aquesta tipologia l’infant acostuma a ser un nadó o un infant fins a 6 anys.

b) Acolliment de curta durada. En aquest cas ja s’ha estudiat que la millor opció per l’infant és un acolliment simple. Acostuma a tenir una durada d’uns 2 anys.

c) Acolliment Permanent. Es una tipologia que es proposa quan l’infant que s’acull no té una previsió a mig o llarg termini de retorn amb la família biològica o d’adopció. Per tant es preveu que el temps de permanència superi els 2 anys, a vegades fins a la majoria d’edat.

d)  Acolliment EspecialitzatAquesta és una tipologia d’acolliment adreçada a infants amb necessitats especials o grups de germans. En aquest cas, seran acollits per famílies que tenen formació i experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Per tant, és un tipus d’acolliment que es professionalitza, per aquest motiu l’acollidor ha de tenir alta disponibilitat i d’altra banda estableix un contracte amb l’entitat.

Formació a famílies acollidores

La formació té com a objectiu, d’una banda, donar informació relacionada amb la globalitat de la situació dels infants acollits (el procés d’acolliment) i l’acolliment constituït, així com de temes específics i concrets. I per altra banda, en les accions formatives es facilita que les famílies es coneguin i puguin compartir la seva experiència, i per tant tenir una percepció més amplia del significat que pren l’acolliment.

Promoció i difusió de l’acolliment

Una part de la tasca dels i les professionals del servei d’acolliments és realitzar el procés de promoció–difusió–informació–sensibilització, per tal que el màxim de persones conegui què és l’acolliment en família, i es consideri amb normalitat en la societat on vivim. L’objectiu és disposar d’una borsa de famílies el més gran possible i amb diferents perfils familiars, per a donar resposta als infants que ho necessiten.

Per aquesta acció dissenyem materials, planifiquem accions de difusió i en valorem l’impacte.

Joves en Pràctiques

L’entitat participa del programa Joves en Pràctiques i ha fet contractacions en el marc de les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.