Educació social vers la infància i adolescència

La Fundació RESILIS desenvolupa projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc social o amb possibilitat de patir-ne

Contacta amb
Fundació ResilisC/ Garrotxa, 7-9 baixos
17006 – Girona


Tel: 972 40 54 54
Fax: 972 40 54 56

Qui som

Col·laboradors

Què fem

Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE)

El CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa) és un servei que neix de la necessitat d’atendre infants i joves menors d’edat tutelats per la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància) i que cal separar del seu àmbit familiar de forma temporal. La seva estada al CRAE s’estendrà fins que deixin de concórrer els elements de risc que van provocar l’ingrés, bé fins que es trobi una família acollidora, bé perquè disposi de prou recursos personals per iniciar un projecte de vida autònom fora del CRAE.

resilis-crae-original

El CRAE doncs, més enllà de garantir les necessitats bàsiques materials, ha de contribuir al procés de socialització i creixement dels infants que atén en tots els àmbits i fer-ho de forma individualitzada, promovent la seva autonomia de forma progressiva i adequada a les seves capacitats.

El CRAE es regeix per un projecte educatiu, un reglament de règim intern i una programació anual. L’equip humà està format per educadores i educadors socials, i un director que assumeix les guardes i comanda el projecte juntament amb el personal de servei necessari.

Com a servei residencial està obert 24 hores al dia tot l’any.

Fundació Resilis gestiona 12 CRAE’s:

 • Abeona
 • Ball de Cavallets
 • Baix Empordà
 • Coloma
 • L’Espurna
 • Les Àligues
 • Maria Reina
 • Pla de la Selva
 • Salt
 • Sobrequés
 • Lo Carrilet
 • Vista Alegre

Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI)

El CREI és un recurs residencial que respon als mateixos objectius i finalitats que el CRAE però que s’adreça a joves de 12 a 18 anys que requereixen una atenció educativa més intensiva. Així doncs, tant el projecte educatiu com el reglament de règim interior i la programació estan dissenyats per donar resposta a les necessitats que presenta aquesta població.

En aquest sentit la programació del centre és exhaustiva i molt detallada, i preveu de forma concisa les activitats de la vida quotidiana, de formació, de promoció sociolaboral, de coneixement de l’entorn natural, social i cultural, de relació amb l’entorn immediat i amb els iguals, per facilitar el creixement integral de la persona.

Centres residencials d'educació intensiva (CREI)

Els centres residencials d’educació intensiva disposen de professionals d’oficis i professors d’aula per poder realitzar activitats formatives al centre.

L’equip educatiu treballa a partir de les línies marcades en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i el marc legal vigent, per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques: l’educació, l’afectivitat, la integració i promoció social, la inserció laboral i el creixement cap a l’autonomia, sempre atenent la individualitat de cada jove.

El centre està obert 24 hores tot l’any.

CREI gestionats per Resilis:

 • El Pedrenyal
 • Mas Ritort
 • El Guaret
 • La Ginesta

Centre d’Acollida

És un recurs residencial que té per objecte acollir d’urgència els infants i adolescents en situació de risc. Més enllà d’oferir aquesta atenció immediata l’equip tècnic ha de realitzar l’observació i el diagnòstic de la situació personal i familiar que ha motivat l’ingrés i proposar mesures d’atenció dels menors acollits.

La programació del centre preveu les activitats de la vida quotidiana, d’educació i lleure, de formació, de promoció de la persona, de coneixement de la cultura que ens envolta, d’inserció laboral, de relació amb l’entorn immediat i amb els iguals.

El centre d’acollida està obert les 24 hores al dia tot l’any. Els CA depenen del Departament d’Acció Social i Ciutadania – Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Fundació Resilis gestiona el Centre d’Acollida Oikia.

Equip de diàgnòstic/EVAMI

L’equip de diagnòstic s’ubica en un Centre d’Acollida. Té per objectiu fer l’anàlisi de la situació de risc del menor, l’estudi de diagnòstic i l’elaboració de la proposta de mesura de protecció, juntament amb la funció de recollir tota la informació del cas, examinar, explorar i valorar les circumstàncies, situació i necessitats dels menors per emetre un informe diagnòstic que possibiliti l’elaboració de la proposta de mesura més adequada.

Pel que fa a l’EVAMI la funció d’aquest equip és l’atenció immediata de casos d’urgències provinents de situacions de maltractaments infantils detectats en l’àmbit sanitari, especialment en caps de setmana i festius.

La Fundació Resilis gestiona l’EVAMI de la Llar Infantil La Misericòrdia.

Servei de Promoció de l’Autonomia i Emancipació

El Servei de Promoció de l’Autonomia i Emancipació agrupa el conjunt de programes i projectes, gestionats per la nostra entitat i adreçats als joves en risc que estan immersos en processos d’emancipació.

Entenem que amb l’objectiu d’aglutinar es promogui que cadascun dels programes, projectes i accions estigui interconnectat i pugui enriquir-se dels altres, partint deplantejaments de treball transversals i dinàmics. En definitiva el caràcter global no només pretén cobrir el conjunt de necessitats que presenten els joves a qui s’adrecen els nostres projectes sinó fer-ho d’una forma sinèrgica, on les parts sumen i s’adrecen a un únic objectiu: proporcionar als joves suport i estratègies que els permetin construir-se autònomament un futur d’oportunitats digne.

En l’actualitat el Servei de Promoció inclou una UFA (Unitat de Foment de l’Autonomia) per a joves tutelats de 16 a 18 anys, 3 pisos assistits i un servei de seguiment en el medi.

Personal

El Servei de Promoció de l’Autonomia i Emancipació està format per un director i la relació d’educadors que treballen a cada un dels diferents programes.

Fundació Resilis actualment gestiona aquests serveis:

 • Unitat de Foment de l’Autonomia per a joves tutelats 16 a 18 anys
 • Pisos assistits per majors de 18 anys extutelats
 • Seguiments en el medi de joves tutelats i extutelats

Centres Oberts

resilis-medi obert-original

Els centres oberts són serveis diürns, d’iniciativa social o municipal, que realitzen unatasca socioeducativa preventiva en el temps lliure; que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització. També l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, i compensen les mancances socials de les persones ateses.

Des dels equips de Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP) es detecten casos susceptibles que hi hagi una intervenció directa. Són situacions d’infància en risc, que van des de l’alt risc social fins a situacions en què es detecten petits dèficits que dificulten el desenvolupament del noi/a.

Des d’aquesta perspectiva, com a recurs dels serveis socials que són, es converteixen en lloc de trobada de nens, nenes, adolescents i joves per realitzar processos d’integració i socialització. Tot sent un servei necessari que dóna suport la tasca feta a les famílies, a les escoles i instituts, als professionals dels serveis socials i d’altres serveis especialitzats en l’atenció a la infància i a l’adolescència.

Fundació Resilis gestiona aquests centres oberts:

 • Centre Obert Salt
 • Centre obert Lloret de Mar

Espai Lector

L’Espai lector és un espai adreçat a infants de 6 a 12 anys destinat a la promoció del gaudi de la lectura i a l’acompanyament de les tasques escolar que s’emmarca dins el Projecte Juguem de l’Ajuntament de Salt, que incorpora un procés de dinamització comunitària per fer de l’espai públic un espai educador i de cohesió social. Aquest espai està situat a la planta baixa del Mas Mota i està dotat d’un fons bibliogràfic dels millors contes i àlbums il·lustrats i algunes obres de referència per tal de despertar l’entusiasme dels infants.

Aquest recurs està gestionat des de 2012 per Fundació Resilis i compta amb una persona de referència, la Lilian Canté,  responsable de gestionar l’equipament fent tasques de suport a la lectura. A més, rebrà l’ajuda de voluntaris, fet que possibilita un acompanyament més individualitzat i de més qualitat. En aquest servei també es duen a terme activitats puntuals de lectura col·lectiva, tallers d’escriptura, contacontes, filosofia 3/18…

El servei és obert totes les tardes de dilluns a divendres del calendari lectiu escolar (de setembre a juny) de les 17 h a les 19.30 h. Sortint de l’escola, cap a l’espai lector!

Projecte Infancia en Riesgo - Cooperació pel Desenvolupament

 • Projecte Infancia en Riesgo – Guatemala

  És un projecte que té com a objectiu reduir la malnutrició infantil a la regió de Totonicapan (Guatemala). La seva implementació consisteix en enfortir i millorar les capacitats de la Unitat de Malnutrició de l’Hospital de Totonicapan.               
  En el marc del projecte es porten a terme un seguit de tallers al mateix hospital a través dels quals s’atenen a un total de 200 famílies amb fills menors de 5 anys i que presentin desnutrició i/o a dones embarassades en risc, durant els 6 mesos d’execució del projecte. En paral·lel, es porta a terme un seguiment i avaluació de les famílies formades, recolzant-les durant 2 mesos en el procés d’eradicació de la malnutrició dels seus fills/es.

  Projecte impulsat amb el suport de Fundació Utopia.

  Organitzacions contraparts al territori: Hospital de Totonicapan

Chajinel - Educació pel desenvolupament i sensibilització

Chajinel – Catalunya

El projecte Chajinel promou una experiència formativa a través de l’arribada de professionals de salut materno-infantil amb titulació en infermeria de Centreamèrica i que col·laboren amb el projecte ‘Infancia en Riesgo‘ a Guatemala.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar un intercanvi que permeti que professionals de Centreamèrica i de Catalunya, comparteixin coneixements i eines de treball en l’àmbit de la salut materno-infantil i la lluita contra desnutrició crònica i les malalties que se’n deriven, i que aquest intercanvi enriqueixi ambdues realitats, alhora que els permetin sensibilitzar la ciutadania gironina.

Les persones seleccionades realitzen una estada de menys de 90 dies a Catalunya, de moment la 1a edició es desenvolupa a Girona, durant la qual, realitzen xerrades, organitzen i assisteixen a formacions amb diferents agents de la ciutat i en acord amb la facultat d’infermeria de la UdG.

Fitxa projecte: català  / español

Joves en Pràctiques

L’entitat participa del programa Joves en Pràctiques i ha fet contractacions en el marc de les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.