test

Desenvolupament humà sostenible

La Fundación Utopia va néixer de la col•laboració en projectes de cooperació internacional entre Catalunya i Guatemala i té com a missió la defensa dels drets humans i la potenciació del desenvolupament humà sostenible a través de la creativitat, la cultura i la innovació com a motors de canvi. Després de 12 anys, la Fundació Utopia no només treballa a Guatemala sinó que ha ampliat el seu radi d’acció al Marroc i al Senegal, treballant amb la participació de les persones beneficiàries i les comunitats d’origen.

Qui som

Col·laboradors

Què fem

Cooperació sobre el Terreny

Els projectes que impulsem en l’àmbit de la cooperació directa sobre el terreny busquen reforçar i complementar les polítiques públiques de desenvolupament dels estats receptors, de la missió de la contrapart sòcia i de les necessitats del teixit humà que se’n beneficia.

En aquest marc, la Fundació Utopia té en compte les especificitats culturals de cada territori i treballa per a la defensa dels drets humans en general, i dels drets socials i culturals, en especial, fent èmfasi en els col·lectius de dones i en la infància/adolescència. Les zones  d’intervenció prioritàries són: Centre Amèrica, la Conca del Mediterrani i el Senegal.

Pel que fa als projectes de codesenvolupament, busquem incidir en les persones nouvingudes i establertes a Catalunya, reforçant els vincles comunitaris amb el seu país d’origen. Busquem potenciar, formar i col·laborar amb aquests grups de persones de diferents nacionalitats perquè aportin el seu gra de sorra a la millora dels seus territoris.

INCUBA

Incuba és una iniciativa de formació, suport i acompanyament de joves d’escàs poder adquisitiu que fins al moment en el seu procés d’apoderament econòmic i social. Nascut l’any 2006, l’objectiu d’Incuba és proporcionar un conjunt d’eines i coneixements als i les participants per a que puguin defensar de manera més efectiva els seus drets econòmics, culturals i socials, a través de la creació de plans d’empresa i de desenvolupament personal.

Diverses edicions del projecte Incuba s’han impulsat a terme fins al moment al Marroc, a l’Uruguai i a Guatemala, havent format més de 400 joves, un 70% dels quals han aconseguit millorar la seva situació socioeconòmica gràcies als coneixements obtinguts.  Aquesta iniciativa es porta a terme gràcies al suport de tècnics experts en emprenedoria social, lideratge comunitari i drets humans.

Organitzacions contraparts als territoris: Associació Moultaka (Marroc), Asociación La Barca (Uruguai) i Swan Tinamit (Guatemala)

Vols saber-ne més? Clica aquest enllaç i visita el web Incuba

 

EFCI Mujeres Guatemala

La Escuela de Facilitadores de la Creatividad y la Innovación (conocida como EFCI) es una iniciativa para el fomento del empoderamiento de la mujer y su capacidad emprendedora.
Se realiza en Guatemala, en el departamento de Sololá, concretamente en el municipio de Nahualá. Dicha zona es una área rural con el 90% de población indígena, etnias minoritarias y en situación de pobreza y pobreza extrema en su mayoría.

EFCI nació en Guatemala en el 2003 de la mano de una organización civil Guatemalteca (Proyecto cultural el Sitio), y busca proporcionar un conjunto de habilidades y herramientas para mejorar la autoestima personal e iniciativa profesional, clarificando ideas, visualizando sus propios talentos, buscando recursos en su entorno y potenciando así, la autoocupación y la acción comunitaria.
Entre 2003 y 2009, EFCI ha formado más de 300 líderes y lideresas comunitarios de todo el país. Los egresados de dicha formación se han convertido en agentes reales de cambio en sus comunidades.

En 2013, se impulsó una EFCI regional en Sololá, centrada en mujeres víctimas de violencia de género y que ven vulnerados sus derechos humanos y sociales de forma reiterada.

Dicho proyecto está liderado e impulsado por la organización Swan Tinamit, ONG del territorio, formada en su mayoría por mujeres, y se ejecuta gracias a la cooperación internacional que apoya y financia el proyecto y que consideran la formación, la educación y el apoderamiento de la mujer, como una salida óptima a la situación precaria y grave de muchas mujeres indígenas de escasos recursos económicos y sus familias.

Quieres saber más? Consulta la ficha de EFCI Mujeres

Juventud Transformadora

L’objectiu d’aquest projecte és la Promoció i enfortiment de l’educació, la participació ciutadana i l’apoderament dels col·lectius juvenil indígenes de la ètnia q’echi. Els/les joves beneficiaris/es del projecte són els participants habituals de les activitats que impulsa la Fundació guatemalenca Funmmayan, contrapart nostra al territori.

Les comunitats escollides per a la implementació del projecte presenten alts índex de pobresa estructural i hi ha una manca evident de serveis educatius per infants i joves. L’accés a la formació i capacitació professional es fa difícil en aquestes àrees, i és per això que les organitzacions socials com Funmmayan treballen per l’alfabetització bàsica dels seus habitants, especialment les dones indígenes, i els seus fills, donat que en un tant per cent molt elevat dels casos, la maternitat arriba de forma molt primerenca, i la jove no ha pogut acabar els seus

En el marc de l’edició de 2015 s’ha donat atenció a més de 60 joves en situació de vulnerabilitat social però amb capacitat de lideratge i motivació personal per tal de formar-se en Creativitat i innovació social.

Organització contrapart al territori: Funmayan

Bicicletes per l’Educació Senegal

El projecte ‘Bicicletes per l’Educació‘ treballa per millorar l’accés a l’educació de joves de zones rurals empobrides de la regió de Palmarin (Senegal), dotant-los de bicicletes per a facilitar el seu desplaçament de casa a l’escola.

Aquest projecte va iniciar la seva activitat a l’any 2015 i ja ha entregat més de 700 bicicletes a l’Institut d’Educació secundària Académie Fatick i l’escola Saint Martin de Palmarin (Senegal). L’entrega es va fer d’acord amb les autoritats escolars i de Palmarin en base a criteris com la distància a recórrer, l’edat de l’infant, el rendiment escolar, l’entorn social i familiar, graus de discapacitats,…

Contraparts al territori: Ajuntament de Palmarin (Senegal), Institut d’Educació secundària Académie Fatick i l’escola Saint Martin de Palmarin (Senegal).

Vols saber-ne més? Visita el web de Bicicletas sin Fronteras

Infancia en Riesgo: Prevenció de la malnutrició

Iniciativa que té com a objectiu reduir la malnutrició infantil a la regió de Totonicapan (Guatemala). La seva implementació consisteix en enfortir i millorar les capacitats de la Unitat de Malnutrició de l’Hospital de Totonicapan.               
En el marc del projecte es porten a terme un seguit de tallers al mateix hospital a través dels quals s’atenen a un total de 200 famílies amb fills menors de 5 anys i que presentin desnutrició i/o a dones embarassades en risc, durant els 6 mesos d’execució del projecte. En paral·lel, es porta a terme un seguiment i avaluació de les famílies formades, recolzant-les durant 2 mesos en el procés d’eradicació de la malnutrició dels seus fills/es.

Projecte impulsat per la Fundació Plataforma Educativa i en la qual la Fundació Utopia-BsF participa amb el disseny de plans pedagògics i mesures avaluatives.

Organitzacions contraparts al territori: Hospital de Totonicapan

Educació pel desenvolupament i Sensibilització

Els projectes que impulsem en l’àmbit de la cooperació directa sobre el terreny busquen reforçar i complementarles polítiques públiques de desenvolupament dels estats receptors, de la missió de la contrapart sòcia i de les necessitats del teixit humà beneficiari.

En aquest marc, la Fundació Utopia té en compte les especificitats culturals de cada territori i treballa per a la defensa dels drets humans en general, i dels drets socials i culturals, en especial, fent èmfasi en els col·lectius de dones i en la infància/adolescència. Les zones  d’intervenció prioritàries són: Centre Amèrica, la Conca del Mediterrani i el Senegal.

Pel que fa als projectes de codesenvolupament, busquem incidir en les persones nouvingudes i establertes a Catalunya, reforçant els vincles comunitaris amb el seu país d’origen.
Busquem potenciar, formar i col·laborar amb aquests grups de persones de diferents nacionalitats perquè aportin el seu gra de sorra a la millora dels seus territoris.

Nahual

Nahual és un projecte de sensibilització i d’educació pel desenvolupament que facilita é l’estada a Catalunya durant 3 mesos a professionals d’Amèrica Central i/o del Sud, formats en facilitació de processos de creativitat, innovació i projectes comunitaris i fomentar un intercanvi professional i personal amb els professionals socials i comunitaris catalans.

Les persones que han vingut realitzen tallers i activitats relacionades amb la cooperació, la inclusió social i l’apoderament dels col·lectius més desafavorits als centres cívics de Girona, Barcelona, Salt i Figueres, conjuntament amb la resta d’equip de la Fundació Utopia-BsF, i participen en activitats amb organitzacions del tercer sector a diferents municipis de Girona i Barcelona.L

El projecte Nahual, ja compta amb 10 edicions i ha mostrat un impacte positiu que corrobora la sostenibilitat tècnica i la perdurabilitat de la consciència ciutadana i de les seves accions reivindicatives a llarg termini.

Aquest projecte es porta a terme gràcies a la col·laboració amb diverses entitats i administracions locals de la província de Barcelona i Girona.

Chajinel

El projecte Chajinel promou una experiència formativa a través de l’arribada de professionals de la salut materno-infantil titulats/des en infermeria de Centre Amèrica i que col·laboren amb el projecte de cooperació internacional ‘Infancia en Riesgo‘ a Guatemala.

L’objectiu és fomentar un intercanvi professional que permeti que professionals, de Centre Amèrica i de Catalunya, comparteixin coneixements i eines de treball en l’àmbit de la salut materno-infantil i la lluita contra desnutrició crònica i les malalties que se’n deriven, i que aquest intercanvi enriqueixi ambdues realitats, alhora que els permetin sensibilitzar la ciutadania gironina.

Les persones seleccionades realitzen una estada de menys de 90 dies a Catalunya, de moment la 1a edició es desenvolupa a Girona, durant la qual, realitzen xerrades, organitzen i assisteixen a formacions amb diferents agents de la ciutat i en acord amb la facultat d’infermeria de la UdG.

Fitxa projecte: català  / español

EFCI Dones Emprenedores

EFCI Dones (Escola de Facilitadors de la Creativitat i la Innovació) és un projecte social de la Fundació Utopia-BsF que es desenvolupa a Catalunya des del 2012, amb edicions a Girona, Salt, Barcelona i Font de la Pòlvora (Girona).

És una programa formatiu amb caràcter innovador que fomenta l’autonomia i l’apoderament de les dones a través de la creativitat i la innovació, posant l’accent en conceptes amb l’interculturalitat, participació social i treball comunitari, i que es tradueix en un reforç del teixit comunitari que dóna lloc a una convivència intercultural real i pacífica, més enllà de la simple coexistència entre cultures.

Aquest 2017 s’ha realitzat una edició a Salt (Girona) i una altra al barri de Font de la Pòlvora (Girona). i compta amb el segell de projecte inclusiu de l’Ajuntament de Salt.

Vols saber-ne més? Clica aquest enllaç i visita el web d’EFCI

Bicicletes sense Fronteres

En el marc del projecte Bicicletes per a l’Educació Sensibilització realitzem, des de 2016, accions de difusió i sensibilització al territori català, vertebrades per l’experiència de cooperació en la regió de Palmarin (Senegal).

Es tracta d’accions com: exposicions fotogràfiques, xerrades, campanyes de difusió, recollides de bicicletes,… i intercanvis educatius entre instituts dels dos territoris, estat espanyol i Senegal.

Participació en xarxes

Per a la Fundació Utopia-BsF, la participació i la col·laboració suposen un element important en allò que és el posicionament de l’entitat en l’àmbit en què es treballa. En aquest sentit, la participació a xarxes ens facilita el treball conjunt, la transferència de coneixements i l’enriquiment a partir d’experiències compartides.

L’organització està registrada com a ONGD a AECID i a l’Agència Catalana de Cooperació. Per altra banda forma part activa de la coordinadora d’ONG’s de Girona i Alt Maresme. Els seus representants són membres actius del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament de Figueres.

Participa en les taules contra la feminització de la pobresa de l’Ajuntament de Barcelona i del municipi de Salt.

Codesenvolupament

El codesenvolupament és un concepte que neix de la col·laboració entre agents socials, professionals de l’acció social i institucions públiques i privades de països del Nord i del Sud.

El pilar que sustenta el codesenvolupament es que les persones immigrades procedents de països del Sud no perdin el vincle amb el seu país d’origen, i s’impliquin en accions socials i/o entitats socials encaminades a la millora de la qualitat de vida i al desenvolupament humà integral i sostenible, i evitant així que conceptes com la desculturació o l’assimilació se imposen com a models d’ integració social. Aquesta vinculació suposa alhora una integració real i efectiva de les persones al país d’ acollida, superant barreres socials excloents i caminant cap a una convivència real, relegant a un segon pla el terme de coexistència.

Actualment, alguns professionals de l’acció social a Guatemala treballen de manera permanent a territori català, realitzant  accions de codesenvolupament amb el suport de la nostra entitat. Cal destacar que aquest grup compta amb autonomia per a dissenyar i planificar iniciatives de cooperació internacional així com el suport de la fundació per a executar aquestes iniciatives, formant una equip de treball versàtil i coneixedor de la realitat local a Guatemala.

Altres Projectes

Incuba Uruguay

En construcció

Mediouna

En construcció

Joves en Pràctiques

L’entitat participa del programa Joves en Pràctiques i ha fet contractacions en el marc de les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.